Ruter&ture m.v.

§ 1 Foreningens navn er Humlebæk Bicycle Club. Foreningens hjemsted er Humlebæk.


§ 2
Klubbens formål er at fremme cykelsporten ved afholdelse af træningsarrangementer samt gennemførelse af cykelsportsrelaterede sociale samlinger, herunder klubaftener, ryttermøde, fester og lign.


§ 3
Som medlemmer kan optages alle aktive cyklister, der kan gå ind for §2.

§ 4
Der skal altid bæres hjelm under cykling både ved træning og andre cykel arrangementer i foreningen.

§ 5
Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves helårligt forud.

§ 6
Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, som er valgt på generalforsamlingen.
Valgbar til bestyrelsen er alle myndige medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af to år, således at Kasserer vælges på lige år, og formand på ulige år, på lige årstal afgår 1 til 2 medlemmer og på ulige årstal 1 til 2 medlemmer.
Bestyrelsen kan, når den finder det nødvendigt nedsætte udvalg blandt klubbens medlemmer til løsning af specielle opgaver.
Bestyrelsessuppleant, revisorer og revisorsuppleant er på valg hvert år. Bestyrelsen fastsætter selv arbejdsform.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres referat.
Foreningen tegnes af formanden.
For at hæve af foreningens formue udover driftskontoen kræves godkendelse af et flertal i bestyrelsen. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 7 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved brev/mail til hvert medlem. Indkaldelsen skal vedlægges dagsorden og indkomne forslag.
Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og min. 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Regnskab fremlægges til godkendelse
4. Budgetfremlæggelse

5. Indkomne forslag
a) Fra bestyrelsen
b) Fra medlemmerne

6. Valg af:
a) Bestyrelsesmedlemmer
b) 1 Suppleant
7. Valg af: a) Revisorer

8. Fastlæggelse af kontingent
9. Kåring af årets pedaltramper
10. Oplæg til kommende sæson
11. Eventuelt
Afstemning på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, men såfremt blot et medlem forlanger det, holdes der skriftlig afstemning. Alle afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflertal, se dog §§ 12 og 13. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 15 år, og som ikke er i kontingentrestance.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Forslag fra medlemmerne, der ønskes behand-let på generalforsamlingen skal være bestyrel-sen i hænde senest 1 uge før generalforsam-lingens afholdelse. For at kunne overholde dette, skal dato for generalforsamlingen meddeles i god tid.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller såfremt mindst en fjerdedel af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring indeholdende dagsorden herom.
Bestyrelsen er pligtig til at afholde generalforsamlingen senest 4 uger efter at have modtaget en sådan begæring.
Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes efter samme retningslinier som ordinære generalforsamlinger.

§ 9
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.  Regnskabet skal inden det forelægges på generalforsamlingen påtegnes af bestyrelse og revisorer.

§ 10
Det årlige kontingent skal være betalt senest den 1. april. I modsat fald suspenderes medlemsskabet indtil forholdet er bragt i orden.
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse, som om eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden der træffes afgørelse. Beslutning om udelukkelse kan træffes af bestyrelsen. Beslutning om eksklusion træffes på førstkommende generalforsamling, hvor sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 11
Foreningen er medlem af DCU og derfor kan foreningens medlemmer, gennem Humlebæk Bicycle Club tegne motionslicens hos DCU.

§ 12
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/6 de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer også er for forslaget, uanset antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede, er forslaget vedtaget.

§ 13
Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling. Til opløsning af foreningen kræves at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede, samt at mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for opløsningen.
Er dette ikke opfyldt skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes 14 dage efter. På denne generalforsamling kræves blot, at 3/4 af de fremmødte stemmer for foreningens opløsning.

§ 14
Ved en opløsning af foreningen, skal den formue, der måtte være i behold på opløsningstidspunktet, deponeres hos ”BANK” i indtil 3 år, idet den indenfor dette tidsrum vil være at overdrage til en ny cykelklub, som måtte blive stiftet i Humlebæk med den samme formålsparagraf som "Humlebæk Bicycle Club" og med et sæt vedtægter, som kan anerkendes af Fredensborg Byråd, herunder at disse vedtægter indeholder en bestemmelse af samme omfang, som nævnt nedenfor. Lykkes det ikke indenfor en 3 års periode at oprette en ny cykelklub, skal formuen overdrages til Danmarks Cykle Unions Motionssektion, som indenfor de følgende 3 år skal anvende formuen til oplysningsvirksomhed om trafiksikkerhed for børn og unge i Fredensborg Kommune.


Hent vedtægter som pdf

: Om klubben : Bliv medlem : Klubtøj : Vedtægter : Generalforsamling : Budget og regnskab : Arkiv :